The Route

Day One - Land's End to Okehampton.

Bike route 628998 - powered by Bikemap 

Day Two - Okehampton to Bristol.

Bike route 629006 - powered by Bikemap 

Day Three - Bristol to Nantwich.

Bike route 629023 - powered by Bikemap 

Day Four - Nantwich to Kendal.

Bike route 629029 - powered by Bikemap 

Day Five - Kendal to Broughton.

Bike route 629046 - powered by Bikemap 

Day Six - Broughton to Pitlochry.

Bike route 629054 - powered by Bikemap 

Day Seven - Pitlochry to Kiltearn.

Bike route 583238 - powered by Bikemap 

Day Eight - Kiltearn to John o' Groats.

Bike route 629092 - powered by Bikemap